HOME  >  Board of Directors
Re-election on June 13, 2014
Post Name Association
President Hideto Yazawa Tokyo
Vice-President Toshikazu Araki
Isao Sakurai
Hiroaki Takagi
Yoichi Morita
Tatsuro Yokozawa
Masayuki Sato
Toshifumi Kotachi
Kazuhisa Katsuno
Shigeru Katsuki
Norikazu Sato
Toshikazu Hasegawa
Osaka
Kyoto
Tokai
Kyushu
Hokkaido
Tohoku
Chu-Shikoku
Sin Etsu
Hokuriku
Tokyo
Tokyo
Finance Director Taro Masuda
Masatoshi Shibata
Tokyo
Tokyo
Executive Director Kunihiro Kuramitsu  
Director Yuji Fudaba
Takuji Iuchi
Motohiro Morisawa
Koichiro Itoh
Osaka
Osaka
Kyoto
Tokai
Auditor Kazumitsu Irie
Yunosuke Shichi
Katsuhiko Shimodaira
Tokyo
Tokyo
Tokyo