Board of Directors

Chairman Toshikazu Hasegawa EKO INSTRUMENTS CO.,LTD. Tokyo(President)
Vice-Chairman Takuji Iuchi AS ONE CORPORATION Osaka(President)
Juichi Saito HORIBA,Ltd. Kyoto(President)
Hiroaki Takagi ISEKYU CO.,LTD. Tokai(President)
Yasunori Kohchaku Kurume Scientific Instruments co.ltd Kyushu(President)
Tatsuroh Yokozawa Hokkaido Wako Junyaku CO,.LTD Hokkaido(President)
Takekazu Wada Asahi Shokai SENDAI, INC.. Tohoku(President)
Masataka Kawakubo Kataoka Measuring Service inc Chu-Shikoku(President)
Atsushi Gomi TAKAYAMA CHEMICAL Sin-Etsu(President)
Mitsumasa Maeno HOKUSHIN CO,.LTD. Hokuriku(President)
Kazumitsu Irie IRIE CORPORATION Tokyo(Vice-President)
Masatoshi Shibata SHIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. Tokyo(Vice-President)
Finance Director Katsuhiko Shimodaira TANAKA SCIENTIFIC LTD. Tokyo(Finance Director)
Taro Masuda THOMAS KAGAKU CO.,LTD. Tokyo(Finance Director)
Executive Director Yoshiyasu Umegaki Japan Scientific Instruments Assoctiaon Tokyo(Executive Director)
Director Yuji Fudaba Mizuhokikaikoygo Co.,Ltd. Osaka(Vice-President)
Kazuo Aoi KITAHAMA ,LTD. Osaka(Vice-President)
Kozo Akashi KOBUNSHI KEIKI CO.,LTD. Kyoto(Vice-President)
Koichiro Ito SANKO CO.,LTD. Tokai(Vice-President)
Auditor Takuto Takeda TAKEDA RIKA KOGYO Co., Ltd Tokyo(Director)
Hideo Takahashi IKEDA SCIENTIFIC Co.,ltd. Tokyo(Director)
Hiroaki Tomiyama Tomiyama Scientific Industry Co.,ltd. Tokyo(Director)
Supreme Advisor Shoji Irie IRIE CORPORATION Tokyo(Senior Adviser)
Honorary Chairman Hideto Yazawa DALTON CORPORATION Tokyo(Senior Adviser)
Senior Adviser
Kyoji Hayasaka HAYASAKA RIKOH CORPORATION Hokkaido(Senior Adviser)
Takemasa Tsuzaka Tokai
Tadahiro Okano Nagoya Scientific instruments Co.,Ltd. Tokai(Senior Adviser)
Motoi Yagami Yagami Inc. Tokai(Senior Adviser)
Toshifumi Kotachi OGAWA SEIKI Co.,Ltd. Chu-Shikoku(Senior Adviser)
Norikazu Sato SATO VAC INC. Tokyo(Senior Adviser)