Board of Directors

Chairman Hideto Yazawa DALTON CORPORATION Tokyo(President)
Vice-Chairman Takuji Iuchi AS ONE CORPORATION Osaka(President)
Juichi Saito HORIBA,Ltd. Kyoto(President)
Hiroaki Takagi ISEKYU CO.,LTD. Tokai(President)
Yoichi Morita ESPEC KYUSHU CORP. Kyushu(President)
Tatsuroh Yokozawa Hokkaido Wako Junyaku CO,.LTD Hokkaido(President)
Masayuki Sato NARUSE ORPORATION Tohoku(President)
Minoru Kimura HIROSHIMA WAKO CO.,LTD Chu-Shikoku(President)
Shigeru Kato KANETUU CHEMICALS CO.,LTD. Sin-Etsu(President)
Mitsumasa Maeno HOKUSHIN CO,.LTD. Hokuriku(President)
Toshikazu Hasegawa EKO INSTRUMENTS CO.,LTD. Tokyo(Vice-President)
Kazumitsu Irie IRIE CORPORATION Tokyo(Vice-President)
Finance Director Masatoshi Shibata SHIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. Tokyo(Finance Director)
Katsuhiko Shimodaira TANAKA SCIENTIFIC LTD. Tokyo(Finance Director)
Executive Director Yoshiyasu Umegaki Japan Scientific Instruments Assoctiaon Tokyo(Executive Director)
Director Yuji Fudaba Mizuhokikaikoygo Co.,Ltd. Osaka(Vice-President)
Taneo Shimada ESPEC CORP. Osaka(Vice-President)
Kozo Akashi KOBUNSHI KEIKI CO.,LTD. Kyoto(Vice-President)
Koichiro Ito SANKO CO.,LTD. Tokai(Vice-President)
Auditor Taro Masuda THOMAS KAGAKU CO.,LTD. Tokyo(Director)
Akinori Minami KOKUGO Co.,Ltd Tokyo(Director)
Takuto Takeda TAKEDA RIKA KOGYO Co., Ltd Tokyo(Director)
Honorary Chairman Shoji Irie IRIE CORPORATION Tokyo(Senior Adviser)
Senior Adviser
Kyoji Hayasaka HAYASAKA RIKOH CORPORATION Hokkaido(Senior Adviser)
Takemasa Tsuzaka OZAWA SCIENTIFIC CO.,LTD. Tokai(Senior Adviser)
Tadahiro Okano Nagoya Scientific instruments Co.,Ltd. Tokai(Senior Adviser)
Motoi Yagami Yagami Inc. Tokai(Senior Adviser)
Toshifumi Kotachi OGAWA SEIKI Co.,Ltd. Chu-Shikoku(Senior Adviser)
Norikazu Sato SATO VAC INC. Tokyo(Senior Adviser)