Board of Directors

Chairman Hideto Yazawa DALTON CORPORATION Tokyo(President)
Vice-Chairman Takuji Iuchi AS ONE CORPORATION) Osaka(President)
Juichi Saito HORIBA,Ltd. Kyoto(President)
Hiroaki Takagi ISEKYU CO.,LTD. Tokai(President)
Yoichi Morita ESPEC KYUSHU CORP. Kyushu(President)
Tatsuroh Yokozawa Hokkaido Wako Junyaku CO,.LTD Hokkaido(President)
Masayuki Sato NARUSE ORPORATION Tohoku(President)
Toshifumi Kotachi OGAWA SEIKI Co.,Ltd. Chu-Shikoku(President)
Shigeru Kato KANETUU CHEMICALS CO.,LTD. Sin-Etsu(President)
Shigeru Katsuki Katsukitarohsukesyoten CO,.LTD. Hokuriku(President)
Norikazu Sato NARUSE CORPORATION Tokyo(Vice-President)
Toshikazu Hasegawa EKO INSTRUMENTS CO.,LTD. Tokyo(Vice-President)
Finance Director Masatoshi Shibata SHIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. Tokyo(Finance Director)
Kazumitsu Irie IRIE CORPORATION Tokyo(Finance Director)
Executive Director Yoshiyasu Umegaki    
Director Yuji Fudaba Mizuhokikaikoygo Co.,Ltd. Osaka(Vice-President)
Taneo Shimada ESPEC CORP. Osaka(Vice-President)
Motohiro Morisawa Yamazaki seiki kenkyusho Inc. Kyoto(Vice-President)
Koichiro Ito SANKO CO.,LTD. Tokai(Vice-President)
Auditor Taro Masuda THOMAS KAGAKU CO.,LTD. Tokyo(Director)
Yunosuke Shichi Daiichi-Kagaku Inc. Tokyo(Director)
Katsuhiko Shimodaira TANAKA SCIENTIFIC LTD. Tokyo(Director)
Honorary Chairman Shoji Irie IRIE CORPORATION Tokyo(Senior Adviser)
Senior Adviser Kenichi Hirai KOKUSAN CORPORATION Tokyo(Counselor)
Harumichi Shibata SHIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD. Tokyo(Senior Adviser)
Kyoji Hayasaka HAYASAKA RIKOH CORPORATION Hokkaido(Senior Adviser)
Takemasa Tsuzaka OZAWA SCIENTIFIC CO.,LTD. Tokai(Senior Adviser)
Tadahiro Okano Nagoya Scientific instruments Co.,Ltd. Tokai(Senior Adviser)
Kiyoshi Hamatsi Climbing CORPORATION Kyushu(Senior Adviser)
Motoi Yagami Yagami Inc. Tokai(Senior Adviser)